Personuppgiftsbehandling

Integritetspolicy Legalis Inkasso

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Uppdaterad januari 2024

Personuppgiftsansvarig: Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (nedan benämnt Legalis)

Kontaktuppgift: Legalis Inkasso, Mailbox 1801, 411 41 Göteborg, Telefon: 010- 550 78 50

Det är viktigt för oss att skydda och respektera dina personuppgifter och värna om din personliga integritet genom att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Då detta är en grundprincip inom vår verksamhet är vi även måna om att vara transparanta med vilka personuppgifter vi behandlar om dig vilket är varför vi har tagit fram denna information som beskriver vår behandling av dina personuppgifter.

Informationen kan komma att justeras och uppdateras om våra interna rutiner ändras eller om vi åläggs att uppdatera informationen enligt lag eller myndighetsbeslut. Den aktuella versionen finns att läsa på vår hemsida Legalis.se.

Kunder

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (556878-6403) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig
Vi behandlar uppgifter om dig som kund i form av namn, personnummer, kundnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer. Vidare behandlar vi uppgifter om din skuld så som kopia på låneavtal eller faktura, identitetshandlingar, uppgifter om skuldens kapitalbelopp, aktuella räntesatsen, kostnader och transaktionsinformation. Vi samlar även in ekonomiska uppgifter om din betalningsförmåga, kreditupplysningar och- exekutionstitlar som rör din skuld eller påvisar din betalningsskyldighet.

Förutsatt att vi inte anser att behandlingen går utanför vårt ändamål, kan vi komma att behandla uppgifter som klassas som känsliga personuppgifter. Det kan exempelvis ske om du själv lämnar uppgifter som gäller din hälsa till oss eller om en sådan uppgift framgår i handlingar som ligger till grund för en exekutionstitel eller ett skuldsaneringsbeslut.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter har vi huvudsakligen samlat in från våra uppdragsgivare (fordringsägare), exempelvis en bank eller ett kreditmarknadsbolag, i samband med att vi får uppdrag att inkassera en skuld som förfallit till betalning. Personuppgifter kan också samlas in, uppdateras och justeras under själva inkassoförfarandet. Det är därför vanligt att vi behandlar personuppgifter som vi fått från dig när vi har haft kontakt via telefon, mail eller via vår webbsida. Vi behandlar också uppgifter som vi samlat in från offentliga register som tillhandahålls av Kronofogden, Skatteverket, Lantmäteriet eller Transportstyrelsen. I vissa fall kan även information inhämtas från kreditupplysningsbolag. Vi strävar efter att hålla dina uppgifter aktuella och korrekta och vi hämtar därför in förändringar i dina adressuppgifter via vår adressleverantör.

I det fall din skuld har fastställts i en dom kan dina personuppgifter även samlas in via svenska domstolar.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Det huvudsakliga ändamålet för vår behandling av dina personuppgifter är att kunna inkassera en skuld mot dig. Inom ramen för en sådan behandling använder vi exempelvis dina personuppgifter för att kunna skicka brev med inbetalningsuppgifter till dig, hjälpa dig i vår kundtjänst och uppdatera ditt skuldsaldo när vi mottagit betalning. I de fall vi inte kan komma överens om en avbetalningsplan kan vi även använda uppgifterna för att inkassera din skuld via Kronofogden eller fastställa betalningsansvaret i domstol.

Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att rapportera eller på annat sätt behandla information som vi är skyldiga enlig lag, författning eller myndighetsbeslut genom exempelvis skicka kontrolluppgifter om inbetald ränta till Skatteverket, bevara handlingar i enlighet med bokföringslagstiftning och möjliggöra granskning och kontroll i enlighet med inkassolagen. Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter en tid även efter att du har fullbetalt ditt ärende till oss.

Vi behandlar även pseudonymiserade och anonymiserade personuppgifter. Detta gör vi för att förbättra och effektivisera processer inom verksamheten samt för statistisk uppföljning

Profilering
Som ett stöd i vår handläggning av inkassoärenden genomför vi s.k. profilering. Detta innebär att vi har satt upp ett antal kriterier för hur handläggningen av inkassoärenden skall gå till för att vara effektiv och säker. Delar av dina personuppgifter som vi behandlar (exempelvis information om skuldens storlek, din ålder, historiska betalningar och eventuella skulder hos Kronofogden) stäms av mot dessa kriterier. Resultatet kommer sedan att påverka vilka åtgärder som vi kommer att vidta i den fortsatta handläggningen, exempelvis vilken typ av brev som skall skickas eller om exekutiva åtgärder hos Kronofogden skall genomföras. Den legala grunden för profileringen är vårt berättigade intresse och du har rätt att invända mot denna behandling. Legalis kommer då att göra en ny prövning huruvida vårt berättigade intresse motiverar behandlingen.
I samband med Legalis profilering sker vissa automatiska beslut. Sådana automatiserade beslut påverkar dock inte din rättsliga ställning eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad. De automatiska beslutsprocesserna är därmed tillåtna och omfattas inte av Dataskyddsförordningens förbud i artikel 22.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar bara dina personuppgifter om vi har stöd i lag för en sådan behandling. Vi behandlar majoriteten av dina uppgifter för att inkassera vår uppdragsgivares fordran och behandlingen anses nödvändig för att kunna fullgöra avtalet mellan oss och vår uppdragsgivare. Med hänsyn till att vi behöver kunna identifiera dig på ett säkert sätt har vi rätt att behandla ditt personnummer. I undantagsfall behandlar vi uppgifter gällande din hälsa.

Dina uppgifter kan även komma att behandlas med hjälp av cookies baserat på vårt berättigade intresse och/eller ditt givna samtycke på vår hemsida, för information om vilka personuppgifter vi då behandlar se ”Besökare på vår hemsida”

Vidare så behandlar vi även personuppgifter baserat på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigat intressen. Våra berättigade intressen av att behandla personuppgifter är att förbättra vår service och indrivningsprocess gentemot dig som kund. Detta innefattar bland annat filer med uppgifter för att möjliggöra att vi kan skicka brev, SMS och e-postmeddelanden till dig som kund.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi övervakar den insamlade informationen och överlåter den som huvudregel inte till någon utomstående då det råder tystnadsplikt för uppgifter som behandlas i inkassoverksamhet. Vi kan dock dela personuppgifter inom vår koncern eller med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att bolaget skall kunna bedriva verksamheten.

Dina uppgifter kommer därför att delas med vår IT-leverantör, vår leverantör av vårt telefonsystem, kundserviceleverantör, postserviceleverantör, vår e-postleverantör, vår adressleverantör och våra utvecklingskonsulter som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer vilket innebär bland annat att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess. En underleverantör har aldrig tillåtelse att använda uppgifterna för något annat syfte än det vi formulerat.

Vidare så kan dina uppgifter komma att delas med Kronofogden, Skatteverket och Finansinspektionen som har en skyldighet att behandla informationen säkert och korrekt. Exempel på när dina uppgifter kommer att delas är om du inbetalat ränta som då skall rapporteras till Skatteverket, vid det fall att exekutiva åtgärder vidtas via Kronofogden eller vid de fall att Finansinspektionen genomför en tillsyn.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter så länge du har ett aktivt ärende hos oss och i upp till 24 månader därefter, om inte vi måste spara dina uppgifter under en längre tid i enlighet med annat förenligt ändamål. Dina uppgifter kommer därefter att raderas eller anonymiseras.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter
Kontrollera i första hand om du kan nyttja någon utav dina rättigheter i enlighet med punkt 11. Om du trots detta är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du under punkt 12.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Finansinspektionen.

Ombud

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (556878-6403) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi huvudsakligen samlat in från dig i samband med att du har kontaktat oss eller från personen som du agerar ombud för.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera om de ärenden som rör personen du företräder och kunna inkassera den skuld som personen du företräder är skyldig till vår uppdragsgivare.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla de avtal som vi tagit del av, mellan dig som ombud och den personen du företräder.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi övervakar den insamlade informationen och överlåter den som huvudregel inte till någon utomstående då det råder tystnadsplikt för uppgifter som behandlas i inkassoverksamhet. Vi kan dock dela personuppgifter med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att bolaget skall kunna bedriva verksamheten.

Dina uppgifter kommer därför att delas med vår IT-leverantör, vår leverantör av vårt telefonsystem, vår inkassosystemsleverantör och vår e-postleverantör som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer vilket innebär bland annat att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Vidare så kan dina uppgifter komma att delas med Finansinspektionen som har en skyldighet att behandla informationen säkert och korrekt. Exempel på när dina uppgifter kommer att delas är vid de fall att Finansinspektionen genomför en tillsyn.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter så länge den du företräder har ett aktivt ärende hos oss och i upp till 24 månader därefter, om inte vi måste spara dina uppgifter under en längre tid i enlighet med annat förenligt ändamål. Dina uppgifter kommer därefter att raderas eller anonymiseras.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter
Kontrollera i första hand om du kan nyttja någon utav dina rättigheter i enlighet med punkt 11. Om du trots detta är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du under punkt 12.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Finansinspektionen.

Anställda eller uppdragstagare hos klienter, leverantörer eller samarbetsparters

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (556878-6403) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer och yrkestitel.

Dessa uppgifter har vi huvudsakligen samlat in från bolaget du arbetar för eller från dig själv.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter i det mån att kunna hantera avtals- eller/och affärsförbindelser med dig eller det bolag du representerar.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att vi anser dessa nödvändiga för att uppfylla ett avtal där du eller bolaget du representerar är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

Vidare så behandlar vi även uppgifter baserat på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla personuppgifter för att kunna inleda ett samarbete i framtiden.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Vi övervakar den insamlade informationen och överlåter den som huvudregel inte till någon utomstående. Vi kan dock dela personuppgifter med en eller flera underleverantörer om detta är nödvändigt för att bolaget skall kunna bedriva verksamheten.

Dina uppgifter kommer därför att delas med vår IT-leverantör, vår leverantör av vårt telefonsystem och vår e-postleverantör som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer vilket innebär bland annat att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Vidare så kan dina uppgifter komma att delas med Finansinspektionen som har en skyldighet att behandla informationen säkert och korrekt. Exempel på när dina uppgifter kommer att delas är vid de fall att Finansinspektionen genomför en tillsyn.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter under hela vår affärsrelation och i ett år därefter. Personuppgifter som uppkommer i leverantörsavtal behandlar vi i 10 år från det att ändamålet har upphört.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter
Kontrollera i första hand om du kan nyttja någon utav dina rättigheter i enlighet med punkt 11. Om du trots detta är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du under punkt 12.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Finansinspektionen.

Kontaktpersoner hos myndigheter

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (556878-6403) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, telefonnummer och e-postadress som vi huvudsakligen har samlat in från kommunikation med den myndighet du representerar.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter tillhörande myndighetspersonal som ett led i vår inkassoverksamhet. Detta sker exempelvis när vi får förelägganden som en handläggare har skrivit under när vi ansöker om betalningsföreläggande eller vidtar exekutiva åtgärder hos Kronofogden. I det fall en fordran skall fastställas i dom behandlas även personuppgifter tillhör anställda hos domstolar i samband med att vi erhåller förelägganden och domar. Inom inkassoverksamheten kan uppgifter även samlas in om personal hos Finansinspektionen bedriver tillsyn hos bolaget.

Vid sidan av inkassoverksamheten behandlas även personuppgifter till myndighetspersonal i samband med att bolaget uppfyller sina bolagsrättsliga, skatterättsliga och arbetsrättsliga skyldigheter. Detta sker när vi kommunicerar med anställda hos exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter
I det fall personuppgifterna finns på ett föreläggande eller beslut som rör ett eller flera inkassoärenden har vi en laglig skyldighet att spara dessa handlingar eller referensnummer som gör sådana handlingar sökbara i efterhand under hela inkassoärendet och minst sex månader från att det blivit avslutat.

Personuppgifter som samlas in i bolagets övriga verksamhet behandlas ofta efter en intresseavvägning där vårat intresse av att spara ett föreläggande eller beslut anses väga tyngre än personens rätt att inte låta oss behandla uppgiften.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att delas med vår IT-leverantör, vid kontakt via telefon och mail så delas även uppgifterna med vår leverantör av vårt telefonsystem och vår e-postleverantör som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer vilket innebär bland annat att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Om personuppgifterna har samlats in i ett inkassoärende behandlar vi dina uppgifter så länge ärendet som handlingarna berör är aktivt hos oss och i upp till 18 månader därefter, om inte vi måste spara dina uppgifter under en längre tid i enlighet med annat förenligt ändamål. Dina uppgifter kommer därefter att raderas.

Personuppgifter som vi har erhållit i beslut eller förelägganden från Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket behandlas så länge vi har ett ändamål för behandlingen. Exempel på personuppgifter som kan komma att kommuniceras i dessa sammanhang är för- och efternamn, personnummer och kontaktinformation.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter
Kontrollera i första hand om du kan nyttja någon utav dina rättigheter i enlighet med punkten 11. Om du trots detta är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du under punkt 12.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Finansinspektionen.

Besökare på vår hemsida

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB (556878-6403) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av IP-adress, längden på ditt besök, antal sidvisningar samt de val som du gör under besöket samt hur du hittade till vår webbplats. Dessa uppgifter samlas in genom cookies som sätts när du besöker vår hemsida.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa att du som besökare kan använda webbplatsen på avsett sätt, för att vidare utveckla webbplatsen och för att statistiska ändamål.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter
Dina uppgifter som samlas in från cookies som bedöms nödvändiga för att vår hemsida skall fungera korrekt, behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla dina uppgifter är för att ge dig som besökare en bra användarupplevelse av webbplatsen.

Dina uppgifter som samlas in från cookies för statistiska ändamål och för våra kommersiella intressen av att få information om dig som besökare på vår webbplats behandlas med stöd av ditt samtycke och du har rättigheten att närsomhelst återkalla ditt givna samtycke.

Om du som besökare inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare eller välja att inte acceptera dessa cookies vid ditt besök.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att delas med vår IT-leverantör och vid ditt samtycke även med Google Analytics som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer vilket innebär bland annat att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Hur länge vi behandlar dina uppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Läs mer om våra cookies lagringstider under om cookies.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter
Kontrollera i första hand om du kan nyttja någon utav dina rättigheter i enlighet med punkten 11. Om du trots detta är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finner du under punkt 12.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina uppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Finansinspektionen.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av kunduppgifter

Om du flyttar utomlands kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till ett av våra ombud i dessa länder för fastställelse eller fullgörelse av en rättslig förpliktelse och därigenom möjliggöra inkassering av en fordran. Denna delning kan ske även utanför EU och EES.

Vi kan även komma att använda leverantörer, exempelvis för lagring av information, och även sådan behandling kan ske utanför EU och EES.

Innan vi delar dina uppgifter eller anlitar en sådan leverantör säkerställs dock att landets lagstiftning har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller så har Legalis vidtagit tekniska åtgärder för att uppnå en adekvat skyddsnivå och att EU:s standardklausuler undertecknats för att säkerhetsställa att dina rättigheter skyddas.

Överföring av övriga uppgifter

Vi kan komma att använda leverantörer, exempelvis för lagring av information, där behandlingen kan ske utanför EU och EES. Innan en sådan leverantör anlitas säkerställs dock att landets lagstiftning har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller så har Legalis vidtagit tekniska åtgärder för att uppnå en adekvat skyddsnivå och att EU:s standardklausuler undertecknats för att säkerhetsställa att dina rättigheter skyddas.

Säkerhet

Alla uppgifter, inklusive personuppgifter, som ingår i ett inkassoärende skyddas enligt lag av tystnadsplikt. Vi skyddar dock alla uppgifter i verksamheten, inklusive uppgifter om klienter, samarbetspartners och övriga kategorier av registrerade, genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta innebär att bolaget har rutiner som begränsar uppgifternas spridning både internt och externt. Om det inträffar en incident där personuppgifter sprids till obehöriga kommer vi skyndsamt att informera de registrerade om det inträffade.

Dina rättigheter

Det är viktigt för oss att du förstår dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter och att du känner dig trygg med vår behandling. Alla rättigheter är dock inte tillämpliga för alla behandlingar.

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Rätt till information och registerutdrag
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Om du nyttjar din begäran om registerutdrag kommer vi att förse dig med detta inom 1 månad från det att vi mottagit din begäran i enlighet med nedanstående instruktioner.

Om du önskar att begära ett registerutdrag följer du instruktionerna på denna pdf.

Rätt till rättelse
Upptäcker du att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga uppmanar vi dig att kontakta oss och be att få sådana felaktiga uppgifter rättade. Det innebär även att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen

Rätt till radering
Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas under vissa förutsättningar:

• om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för
• en behandling har grundats på ditt samtycke som du har tagit tillbaka
• uppgifterna har enbart använts för marknadsföringsändamål
• om du invänder mot en behandling som sker baserat på en intresseavvägning där din personliga integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse
• Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta gäller:

• under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet.
• Om behandlingen är olaglig, och du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och istället begärt att användningen av dem ska begränsas
• När vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda dem annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet
I det fall vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål
Om du har några klagomål om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via epost: dataskydd@legalis.se. Du kan även lämna ett klagomål till Finansinspektionen.

Våra kontaktuppgifter

Om du har frågor eller önskar att komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud enligt nedan:

Legalis Inkasso, särskilt företagsnamn till Sileo Kapital AB Org.nummer: 556878-6403
ATT: Dataskyddsombud
Postadress: Mailbox 1801, 411 11 Göteborg
Telefon: +46 (0)10-550 78 50
E-post: dataskydd@legalis.se

Start typing and press Enter to search

Warning: Use of undefined constant v - assumed 'v' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/legalis/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/footer.php on line 108
class="hidden" >test