Ordlista

Ackord

En uppgörelse om betalning mellan den person som ska betala och de han ska betala till. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned (minskas).

Allmänna mål

Betalningskrav (fordringar) som du får från den offentliga sektorn, dvs. skulder till stat och kommun, t.ex. skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel.

Anstånd

Ett beslut från Kronofogden som innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala.

Avbetalningsköp

Ett köp där du först betalar en handpenning och därefter resten av pengarna i omgångar enligt ett avtal. Ränta och kreditkostnader gör att du får betala mer för varan. Säljaren kan be Kronofogden att ta tillbaka varan om du inte betalar enligt avtalet.

Aviseringsavgift

Den avgift du får betala för att få inbetalningskortet utskrivet och hemskickat.

Beneficieegendom (Beneficium)

Pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs.

Bestrida

Att protestera mot ett betalningskrav som du anser är oriktigt genom att skriva ner dina invändningar och skicka dem till Kronofogden eller domstolen.

Betalningsanmärkning

En anmärkning (”prick”) som visar att du inte har skött dina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan t.ex. leda till att du inte får lån, lägenhet, telefonabonnemang eller arbete.

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Betalningsuppmaning

Påminnelse från Skatteverket om obetald skatteskuld. Om betalning inte sker överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning.

Borgen

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

Borgensman

En person som ingått borgen dvs. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar.

Borgenär

Annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar.

Delgivning

En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.

Disponibelt belopp

Den del av inkomsten som efter avdrag av skatt och förbehållsbelopp kan tas i anspråk för utmätning.

Enskilda mål

Skulder hos Kronofogden som du har till enskilda personer och företag t.ex. kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

Exekution

Att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld.

Exekutionstitel

Underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna genomföra sin verkställighet (t.ex. utmätning). Underlaget kan vara t.ex. dom, utslag, skattebeslut eller vissa privata handlingar.

Exekutiv auktion

Auktion där Kronofogden säljer utmätt egendom m.m.

Exekutiv försäljning

Kronofogdens försäljning av utmätt egendom genom auktion eller anbud.

Fast egendom

Fast egendom är mark som är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även vissa tillbehör t.ex. byggnader. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Fastighet

Markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning. Byggnader på en fastighet är juridiskt sett tillbehör till en fastighet.

Fordringsägare

Den som har ett krav på betalning.

Fordran

Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen.

Fysisk person

Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag.

Förbehållsbelopp

Det belopp du har rätt att behålla för din och din familjs försörjning vid löneutmätning.

Föreläggande

Ett brev som du måste svara på för att Kronofogden ska ha möjlighet att ta hänsyn till dina synpunkter.

Förfallodag

Den dag en räkning senast ska vara betald.

Grundavgift

Kronofogden tar ut en grundavgift i varje mål för sitt arbete. Avgiften läggs till när målet registreras i kronofogdens register.

Gäldenär

En person, som har en skuld till någon.

Handräckning

Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om avhysning/vräkning eller att flytta en bil som någon har ställt upp på annans mark. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom.

Indrivning

Åtgärder för att en skuld ska bli betald, t.ex. utmätning

Inkassoföretag

Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokostnader

Inkassobolagens kostnader för åtgärder i syfte att driva in en skuld, t.ex. kravbrev rörande skulden.

Insolvent

När du är på obestånd, dvs. inte kan betala dina skulder, och detta tillstånd är varaktigt.

Inteckna

När du lånar pengar av banken tar du en inteckning i fastigheten och banken får ett pantbrev som säkerhet.

Juridisk person

Exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol.

Konkurs

Rättsligt förfarande som innebär att en person eller ett bolags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan delas mellan dem som har fordringar.

Konkursbouppteckning

En sammanställning över bl.a. vilka tillgångar och skulder som finns i en konkurs och vilka som har fordringar i konkursen.

Konkursförvaltare

En konkursförvaltare är utsedd av rätten och har hand om förvaltningen av konkursboet.

Kreditupplysning

Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företagsbetalningsanmärkningar, inkomster och skulder.

Kungörelse

Ett sätt att delge en handling genom annonsering.

Kvalificerad insolvens

När en gäldenär inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte går att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid.

Köpeskilling

Det pris som köparen ska betala.

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom. Bostadsrätter räknas som lös egendom, Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.

Lösöre

Med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter.

Obestånd

En persons eller företags oförmåga (inte tillfällig) att betala sina skulder.Se insolvent.

Referensränta

Referensränta är riksbankens officiella räntesats. Den ersatte diskontot från den 1 juli 2002 och fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

OCR-nummer

OCR-nummer är ett nummer i fältet längst ned till vänster på ett inbetalningskort, och används vid betalning till plus- och bankgirokonto. OCR-numret syftar till att betalningsmottagaren ska kunna automatisera registrering och bokföring av inbetalningar.

Ombud

En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

Pant

Lös egendom som en låntagare lämnar till en långivare som säkerhet för ett lån. En fastighet pantsätts genom att fastighetsägaren lämnar pantbrev i sin fastighet till långivaren.

Pantbrev

Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet. Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.

Preskription

När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år).

Sekretess

Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller.

Skuldsanering

Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period upphör betalningsansvaret för resten av skulderna.

Solidariskt betalningsansvar

När flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld har var och en samma ansvar för att hela skulden ska betalas.

Stämningsman

En person som anlitas av domstol eller myndighet för delgivningsuppdrag.

Summarisk process

Ett snabbt och enkelt sätt för den som t.ex. vill ha betalt eller få tillbaka ett föremål att få ett bevis om att hans krav är riktigt. Detta bevis (utslag) kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att föremålet lämnas tillbaka.

Svaranden

Den som en ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet riktar sig mot.

Säkerhet

Garanti för återbetalning av ett lån, t.ex. borgen eller pant.

Tredskodom

När domstolen har dömt i ett mål där ena parten inte har infunnit sig eller inte har besvarat en stämning.

Tvistig fordran

Den som vill ha betalt (borgenären) och den som ska betala (gäldenären) är oeniga om någonting som har med skulden att göra. Oenigheten kan handla t.ex. om skuldens storlek.

Utmätning

Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, dvs. att pengar dras direkt från din inkomst.

Utmätningsbara tillgångar

Egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar. Egendomen måste tillhöra den personen, ha ett ekonomiskt värde och kunna överlåtas till en annan ägare. Utmätningen ska ge ett ekonomiskt överskott efter avdrag för de kostnader som kan uppstå.

Utslag

Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning.

Utsökning

De åtgärder som Kronofogden gör med stöd av Utsökningsbalken, t.ex. driva in pengar och återlämna egendom.

Utsökningsavgift

Utsökningsavgift är en avgift som Kronofogden tar ut för att staten ska få ersättning för sina kostnader för Kronofogdens verksamhet.

Verkställighet

När du har en dom eller ett utslag kan du lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden om att få hjälp med att tvångsvis genomföra det som beslutats i domen/utslaget.

Återvinning

Har du fått ett felaktigt utslag från Kronofogden så kan du ansöka om återvinning och inhibition.

Överklagande

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga det till domstol.

Svåra ord ska inte vara i vägen för bra kommunikation

Hör av dig om du trots ordlistan inte förstår

Start typing and press Enter to search

Warning: Use of undefined constant v - assumed 'v' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/legalis/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/footer.php on line 108
class="hidden" >test